NHH Børsprosjektet

Du er her:Skip Navigation LinksForsiden > Finansordbok

Børsdatabasen er en kilde til finansielle markedsdata på Norges Handelshøyskole. Databasen er åpen for studenter og ansatte ved høyskolen. Derimot kreves det en registrering for å få tilgang. Dersom du har spørsmål kan disse rettes til vit. ass. ved Børsprosjektet. Vi er også takknemlige for Ris Ros.
Aksjekapital
Den delen av finansieringen av et selskap som stammer fra aksje- investorene. Merk at aksjekapital ikke er det samme som markedsverdi.
Antall aksjer
Antall utestående aksjer i et selskap
Beta
Beta er et måltall for hvor mye aksjens avkastning svinger i forhold til markedets avkastning. Beta under 1 betyr at aksjekursen svinger mindre enn markedet og større enn 1 mer enn markedet.
Dividende, Utbytte
Penger som blir returnert fra et selskap til investorene. Dividendeutbetaling skjer typisk en gang i året.
Emisjon
Et selskap henter kapital ved å selge nye aksjer i markedet. I en rettet emisjon vil bare noen utvalgte investorer ha mulighet å delta. Fortrinnsrettsemisjon gir eksisterende aksjonærer fortrinnsrett til å tegne. Hvis dette skjer til underpris må aksjekursene justeres.
Fisjon
Deler av et selskap blir skilt ut som et nytt selskap. Aksjonærene i det gamle selskapet får ofte betaling i form av aksjer i det utfisjonerte selskapet.
Fondsemisjon
Et selskap øker aksjekapitalen ved å overføre kapital fra ulike egenkapitalfond til aksjekapital. Med andre ord økes aksjekapitalen uten at mer penger blir betalt inn.
Fusjon
To selskap slår seg sammen.
ISIN-nr eller VP-nr
International Sequrity Identification Number. (Verdipapirnr) Et (internasjonalt) unikt nummer som blir tilordnet alle verdipapir. I Norge er det Verdipapirsentralen som tildeler verdipapirnummer.
Konverterte aksjer
Konvertert i forbindelse med konvertibelt obligasjonslån og som regel ikke berettiget til fullt utbytte.
Oppkjøp
Et selskap kjøper et annet selskap mot betaling eller aksjer i det nye selskapet.
Pålydende verdi
Aksjekapital pr. aksje, dvs. aksjekapital delt på antall aksjer.
Splitt
Aksjen deles eller slåes sammen med andre aksjer slik at man får nytt antall aksjer og nytt pålydende. Aksjekapitalen (antall aksjer multiplisert med pålydende) vil være det samme.
Tegningsrett
Gir innehaveren rett til på et fremtidig tidspunkt å kreve utstedt aksjer i selskapet til en på forhånd fastsatt pris. I forbindelse med emisjoner noteres gjerne tegningsrettene en kort periode før emisjonen avsluttes.
Ticker
Forkortelse som brukes for å identifisere et selskap på børsen. På et gitt tidspunkt kan ingen selskap ha samme symbol. Ett år etter at et selskap strykes fra notering kan imidlertid et nytt selskap bruke det samme symbolet på nytt. Hvis et selskap har flere instrument/aksjeklasser notert legges ofte en bokstav til på slutten av tickeren. Noen av de vanligste er: B-aksjer: B, konverterte aksjer: K, nye aksjer: N, tegningsretter: T,S, L, frittstående tegningsretter: J.
Utbytteaksjer
Kapital blir returnert til investorene i form av aksjer i stedet for kontanter.
Volatilitet
Graden av svingninger i aksjekursen. Måles gjerne med standardavvik.
Volum
Antall omsatte aksjer innen et gitt tidsintervall. Det vil si antall aksjer som har skiftet eier.
Warrant
En warrant gir innehaveren rett til å kjøpe et bestemt antall aksjer på et bestemt tidspunkt til en bestemt pris. I prinsippet er det samme som en opsjon med den forskjellen at opsjoner er på eksisterende aksjer.

Kurstyper

Justert kurs
En kurs som tar høyde for at noen endringer i kursen ikke gir endring i verdien for investor. Tallverdien av de justerte kursene har ingen verdi i seg selv, men ved beregning av avkastning bør man ta utgangspunkt i justerte kurser for å måle investors reelle verdiendring. Justeringene skjer bakover i tid slik at den siste justerte kursen til en hver tid er identisk med den nominelle kursen. Kursene justeres for dividende, splitter og hendelser som medfører utvanning av eksisterende aksjonærer, f.eks. i forbindelse med en emisjon.
Justeringsfaktor
En faktor som man multipliserer med den nominelle kursen for å finne den justerte kursen. En splitt i forholdet 2:1 vil gi en justeringsfaktor på 0,5.
Nominell kurs, ujustert kurs
De kursene som faktisk blir betalt på børsen.
Interpolert kurs
Dersom det ikke finnes en kursregistrering for en dag, vil kursen denne dagen bli beregnet til gjennomsnittet av kursene dagen før og dagen etter.
Kjøper
Den høyeste kursen noen er villig til å betale for en aksje.
Selger
Den laveste kursen noen er villig til å selge en aksje for.
Første
Den første omsatte kursen
Siste
Den siste omsatte kursen
Høy
Den høyeste omsatte kursen
Lav
Den laveste omsatte kursen
NHH